DISCLAIMER

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Informatie op deze site
Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site. Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel wij alles in het werk zullen stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door de ons uitdrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van ons dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie noch aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Copyright / Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

 

Custom Marine Design

Manta Marine Design provides custom solutions for clients. With a wide variety of projects done we are able to think outside the box to meet your design brief

Naval Architecture

We offer a wide variety of specialized calculations like Intact & Damage Stability, Computational Fluid Dymamics (CFD), Finite Element Analysis (FEA)

Build Kit Engineering

We offer high quality and comprehensive Build Kit information packages for Steel and Aluminium vessels as well as Plywood or MDF Jigs or Moulds

Visualization

We can visualize your ideas, sketches or 2D CAD drawings into photo-realistic renders. We can make still images, short 3D model animations but also walk through Virtual Reality (VR) Models!

Project Support

We can offer our services for partial assignments or as project support. This can be as an independent contractor or as a member of your design team.

Refit / Conversion

You can consult Manta Marine Design for a refit, renovation, conversion or reconstruction project for your vessel